Tên Đường Kính Trọng Lượng
DO.BK-93UP2201 Đồng bếp tăng áp Þ93 UP2201 đường kính ngoài : 92.5mm (+-0.1)
đường kính chân : 38.7mm (+-0.1)
195 gram
(+-8)