Tên Đường Kính Trọng Lượng
DO.PA-80-DV Đồng PA Ø80 đen vàng đường kính vành : 80mm (+-0.5)
đường kính chân : 43mm (+-0.1)
200 gram
(+-8)
DO.PA-90-DV Đồng PA Ø90 đen vàng đường kính vành : 89mm (+-0.5)
đường kính chân : 43mm (+-0.1)
230 gram
(+-8)
DO.PA-100-DV Đồng PA Ø100 đen vàng đường kính vành : 98mm (+-0.5)
đường kính chân : 58mm (+-0.1)
250 gram
(+-8)