Tên Đường Kính Trọng Lượng
DO.MU-UP1020_01080DV-43X10L Đồng mũ UP1020_01 Ø80 đen vàng chân 43 x 10 ly đường kính vành : 80mm (+-0.5)
đường kính chân : 43mm (+-0.1)
185 gram
(+-8)