Tên Đường Kính Trọng Lượng
DO.MU-AMG_80 Đồng mũ AMG Ø 80 đường kính vành : 80mm (+-0.5)
đường kính chân : 43mm (+-0.1)
170 gram
(+-8)
DO.MU-AMG_90 Đồng mũ AMG Þ90 đường kính vành : 89mm (+-0.5)
đường kính chân : 43mm (+-0.1)
220 gram
(+-8)
DO.MU-AMG_100 Đồng mũ AMG Þ100 đường kính vành : 98mm (+-0.5)
đường kính chân : 58mm (+-0.1)
285 gram
(+-8)