Điếu Inox bao gồm thân điếu và bép chia lửa chụp nhôm MK tiện lợi thích hợp cho các dòng bếp kinh tế.