Tên Đường Kính Trọng Lượng
DO.CHEN-M16A-80 Đồng chén M16A Þ80 đường kính vành : 80mm (+-0.5)
đường kính chân : 43mm (+-0.1)
125 gram
(+-8)
DO.CHEN-M16A-90(RC) Đồng chén M16A Þ90 đường kính vành : 89mm (+-0.5)
đường kính chân : 43mm (+-0.1)
155 gram
(+-8)
DO.CHEN-M16A-100-DON Đồng chén M16A Þ100 đường kính vành : 98mm (+-0.5)
đường kính chân : 58mm (+-0.1)
185 gram
(+-8)