Tên Đường Kính Trọng Lượng
DO.XX-80_DV Đồng xoắn Þ80 đen vàng đường kính vành : 76mm (+-0.5)
đường kính chân : 43mm (+-0.1)
95 gram
(+-8)
DO.XX-100_DV Đồng xoắn Þ100 đen vàng đường kính vành : 98mm (+-0.5)
đường kính chân : 58mm (+-0.1)
155 gram
(+-8)