Bộ đánh lửa  HS2B.DL-KCU_HC bao gồm 2 bộ phận là đánh lửa 002A – 002B HC không cảm ứng và tán nhôm theo ĐL 002A- 002B HC